Condicions generals de venda

1.Generalitats:
1.1 Les vendes dels nostres productes es regiran per les presents Condicions Generals de
Venda.
1.2 Es considerarà que les presents Condicions Generals han estat comunicades al
Comprador al moment que rep una oferta del Venedor (TIVA) acompanyada d’aquestes
condicions i que són acceptades íntegrament en el moment de cursar la comanda.
2. Formalització de comandes i abast de la compravenda:
2.2 La venda inclou únicament els productes objecte de la comanda, que es formalitzaran en una
full de comanda que es lliurarà al Comprador.
2.3 Per a la formalització de la comanda el comprador haurà d’abonar el 20% del pressupost a
TIVA, en concepte de bestreta. La resta s’abonarà a la finalització de la instal·lació.
3. Preu:
3.1 Els preus de venda són amb IVA inclòs, detallant-se a la factura amb els tipus
corresponents.
3.2 Un cop formalitzada la venda, els preus seran fixos i no subjectes a revisió. No obstant això,
serà aplicable una revisió de preus quan;
3.2.2 S’hagi modificat la comanda a petició del comprador i es produeixi qualsevol
variació o modificació en virtut del que estableixen les condicions següents.
4. Condicions de pagament:
4.1 El pagament es realitzarà en les condicions acordades, al compte bancari del
Venedor (TIVA) o mitjançant un altre procediment acordat. El pagament es realitzarà sense cap
deducció tal com retencions no acordades, descomptes, despeses, impostos o taxes, o
qualsevol altra deducció.
4.2 Els productes objecte de comanda se subministraran sota reserva de domini a favor de
TIVA, fins al total compliment de les obligacions de pagament del Comprador.
5. Termini i condicions de lliurament:
5.1 El termini de lliurament per als productes sol·licitats serà el que s’indiqui a la forma
i condicions indicades a l’acceptació de la comanda, havent de prèviament el Comprador haver-hi
efectuat els pagaments previstos si escau.
5.2 El termini de lliurament serà modificat quan:
– El Comprador no lliuri en termini la documentació que sigui necessària per
el lliurament dels productes.
– Per al lliurament dels productes sigui imprescindible l’execució de feines
per part del Comprador i aquests no s’hagin executat a temps.
– El Comprador hagi incomplert alguna de les obligacions contractuals del
demanat, especialment la que es refereix a pagaments.
– Per causa no directament imputable a TIVA es produeixin retards a la
producció o disposició de tots o alguns elements del producte. De manera
il·lustrativa, però no limitativa, s’inclouen les causes de retard següents:
vagues de subministradors, transports, inundacions, temporals, disturbis,
vagues, parades accidentals als tallers per avaries, etc. i les causes de
força major contemplades a la legislació vigent.
6- Devolució de materials. Reclamacions
6.1 En cap cas TIVA admetrà devolucions sense previ acord al respecte amb el
Comprador i prèvia signatura i entrega del document d’autorització per a devolucions
de TIVA. En qualsevol cas, les reclamacions del Comprador a TIVA hauran de
fer-se per escrit.
6.2 TIVA, excepte acord exprés en contra, no admetrà devolucions de productes
dissenyats o fabricats específicament per a la comanda.
7- Garanties:
7.1 TIVA ofereix una garantia de 3 anys dels seus productes venuts a partir del
01/01/2022.
7.2 La garantia expressada a l’apartat 7.1 consisteix en la reparació o substitució (a
elecció de TIVA) dels elements que s’hagin reconegut com a defectuosos, bé
per defectes del material o per defectes de fabricació o d’acoblament.
7.3 La reparació o substitució d’un element defectuós no varia la data d’inici
del període de garantia del conjunt de la comanda. Tanmateix, l’element reparat o
substituït tindrà 1 any de garantia a partir de la reparació o substitució.
7.4 Quedaran exclosos de la garantia els casos següents;
– Els casos de deteriorament que no sigui directament imputable al funcionament
normal del producte, com les avaries que resultin dimpactes, errors de
manipulació, intervenció del client en el material per a operacions de
manteniment, reparació o ajust o qualsevol altra modificació efectuada per
el client.
– Les situacions com a atemptats terroristes, catàstrofes climatològiques.